Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 18 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể » Chi bộ

Chi bộ

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYÊN GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM CANH TÝ 2020
Thực hiện công văn số 22-CV/BTGHU của Ban tuyên giáo Huyện ủy Phú Vang, Chi bộ trường THPT Hà Trung triển khai Đề cương tuyên truyền Giỗ Tổ ...